KOMÍN V SÚLADE S PRÁVNYMI PREDPISMI

Najdôležitejšie pri komíne je to, aby bol BEZPEČNÝ.

 

Pretože práve komín stojí za najčastejšou príčinou požiarov v domácnostiach.

 

Napriek tomu sa častokrát jeho údržbe a stavbe neprikladá náležitý dôraz. Preto nečudo, že sa touto problematikou zaoberajú aj právne predpisy, ktoré stanovujú domácnostiam určité povinnosti. Niektoré povinnosti treba dodržať pred samotnou stavbou komína, iné určujú to ako sa o komín následne starať.

Následkom nedodržania niektorých stanovených povinností je nevydanie revíznej správy. Túto správu potrebujete napríklad ak si chcete nechať váš dom poistiť.

starý komín

Máte akékoľvek otázky alebo si chcete objednať naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať.

Základné povinnosti týkajúce sa komínov

Predstavíme vám základné povinnosti týkajúce sa stavby komína a starostlivosti o komín, ktoré vám predpisuje vyhláška č. 401/2007 Z.z. Ministerstva vnútra SR (o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrôl).

vyhláška o komínoch

Technické podmienky pripájania spotrebiča

§ 12 ods.1: Spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo určený na pripojenie musí byť pripojený ku komínu so zodpovedajúcimi vlastnosťami, s vyhovujúcou konštrukciou a spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.

Ku každému spotrebiču dostanete od predávajúceho aj potrebnú dokumentáciu. V nej nájdete všetky potrebné informácie.

Vy si s tým však nemusíte robiť starosti. My vám so všetkým poradíme, od voľby správneho komína až po jeho správnu konštrukciu. Stačí nám zavolať na 0908 22 33 44 alebo napísať na info@frezovanie-kominy.sk a my prídeme až k vám, komín obhliadneme a následne vám doporučíme správne riešenie.

§ 12 ods.5: Ak konštrukčné vyhotovenie otvoreného spotrebiča na tuhé palivo, otvoreného spotrebiča na kvapalné palivo alebo otvoreného spotrebiča na plynné palivo nedovoľuje ich pripojenie na spoločný komínový prieduch alebo dymovod, musí sa otvorený spotrebič na tuhé palivo, otvorený spotrebič na kvapalné palivo alebo otvorený spotrebič na plynné palivo pripojiť samostatným dymovodom na samostatný komínový prieduch.

§ 12 ods.6: Na spoločný komínový prieduch možno pripojiť viaceré spotrebiče na tuhé palivo, spotrebiče na kvapalné palivo alebo spotrebiče na plynné palivo za podmienok a v počte určených v technickej norme (STN EN 13384-2 Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív).

Chcete napojiť viacej spotrebičov na spoločný prieduch? Neviete či vám to technická norma umožňuje, prípadne aké máte možnosti a ako je možné riešiť situáciu s viacerými spotrebičmi v dome?

Stačí nám zavolať na 0908 22 33 44 alebo napísať na info@frezovanie-kominy.sk, kde vám s touto situáciou poradíme.

Všeobecné požiadavky na výstavbu komína a dymovodu

§ 14 ods.1: Navrhovaný nový komín a dymovod, rekonštruovaný komín a dymovod a stavebné úpravy na komíne a dymovode pred výmenou spotrebiča na tuhé palivo, spotrebiča na kvapalné palivo alebo spotrebiča na plynné palivo za spotrebič s iným výkonom a pred zmenou druhu paliva musia byť vyhotovené podľa technickej normy, tejto vyhlášky alebo podľa schválenej dokumentácie stavieb.

§ 14 ods.2: Spalinová cesta musí byť navrhnutá a vyhotovená tak, aby komín a dymovod spoľahlivo odvádzali spaliny od pripojeného spotrebiča na tuhé palivo, spotrebiča na kvapalné palivo alebo spotrebiča na plynné palivo do vonkajšieho prostredia a aby sa nadmerne nezužoval vnútorný prierez spalinovej cesty konštrukčnými prvkami alebo pevnými usadeninami spalín.

Dôležité je, aby ste si boli istý predtým než sa pustíte do prác na komíne alebo nákupu komína, že konečný komínový systém bude v súlade s predpismi. Vyhnete sa tak zbytočným prácam alebo stavebným úpravám navyše.

Ak si necháte komín postaviť alebo opraviť u nás, môžete si byť istý, že bude spĺňať všetky požiadavky vyžadujúce zákonom. Práce na komínoch vždy vykonávame s dôrazom na predpisy tak, aby ste naň dostali revíznu správu.


Nenechávajte nič na neskôr a poraďte sa s nami. Stačí nám zavolať na 0908 22 33 44 alebo napísať na info@frezovanie-kominy.sk, kde vám radi poradíme.

§ 14 ods.3: Komín a dymovod musia byť vyhotovené tak, aby sa v nich mohla vykonávať kontrola a čistenie.

§ 14 ods.4: Stavebné riešenie objektu musí byť vyhotovené tak, aby umožňovalo bezpečný prístup ku komínu, k dymovodu a k ich čistiacim otvorom. Ak je čistiacim otvorom ústie komína, treba zabezpečiť bezpečný prístup aj k tomuto ústiu. V stavbách na bývanie skupiny B (§ 94 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb) musí byť komín umiestnený tak, aby bol prístup ku komínu, ktorý je vedený vnútornými priestormi stavby, zabezpečený zo spoločných priestorov; prístup k tomuto komínu nemožno viesť cez priestory bytu.

kontrola komína
Pri stavbe nového komína či obnove toho starého myslíme aj na to, aby ste komín mohli ľahko čistiť a dostali ste sa pohodlne k čistiacim dvierkam.

Čistiaca časť je už započítaná v cene komína a treba počítať s vymurovaním technických otvorov na jej umiestnenie.


Pri frézovaní a následnom vložkovaní používame dve čistiace časti. Jedny montujeme v spodnej časti komína a druhé čistiace dvierkami vkladáme pod strechu. Vďaka tomu môžete komín ľahko čistiť aj z vrchu.

Ak sa chcete objednať na obhliadku komína alebo si chcete nechať vypracovať cenovú ponuku, zavolajte nám na 0908 22 33 44 alebo napíšte na info@frezovanie-kominy.sk.

Komín


§ 15 ods.1: Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno vyhotoviť len v občasne užívaných stavbách.
Jednovrstvový komín je zakázaný pri domoch a obytných objektoch s pravidelným vykurovaním. Väčšina starý murovaných komínov je však jednovrstvových.

V takýchto prípadoch nie je potrebné starý komín búrať a postaviť nový. Jednoducho vyfrézovaním a vyvložkovaním komína pridáme ďalšiu vrstvu. Takýto komín je už v súlade so zákonom a je možné naň vydať revíznu správu.


Máte takýto jednovrstvový komín? Zavolajte nám na 0908 22 33 44 alebo napíšte na info@frezovanie-kominy.sk a objednajte si naše služby.

Prídeme k vám vrámci celého Slovenska a práce vykonáme v priebehu jedného dňa.

§ 15 ods.2: Ložné škáry a styčné škáry murovaného plášťa komína musia byť vyplnené maltou alebo inou vhodnou výplňou. Montáž komína z dielcov sa vykonáva podľa montážneho návodu dodaného výrobcom komínových prvkov. Ložná škára medzi dielcami musí byť mimo konštrukcie stropu, v ktorom sú použité stavebné výrobky triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F.
Pri objednávke trojvrstvového nerezového komína vám spolu s komínom dodáme aj montážny návod. Komínový systém vám môžeme odborne zmontovať aj my.

Ak si chcete objednať nový komín, zavolajte nám na 0908 22 33 44 alebo napíšte na info@frezovanie-kominy.sk.

§ 15 ods.4: Výrobca alebo zhotoviteľ komína musí označiť komín štítkom, ktorý sa umiestňuje na komínovom plášti v blízkosti kontrolného otvoru alebo čistiaceho otvoru, alebo na inom ľahko prístupnom mieste.

§ 15 ods.5: Na štítku uvedenom v odseku 4 musia byť vyznačené údaje určené v technickej norme.
Každý komín, ktorý naša firma zhotovuje, má štítkom na komínovom plášti, na ktorom sa nachádzajú všetky informácie vyžadujúce vyhláškou.

Máte ohľadne komínov akékoľvek otázky, zavolajte nám na 0908 22 33 44 alebo napíšte na info@frezovanie-kominy.sk.

Lehoty čistenia a kontroly komína

§ 20 ods.1: Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

§ 20 ods.2: Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebi- če na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

pravidelné čistenie komína

§ 20 ods.3: Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

§ 20 ods.4: Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

§ 20 ods.5: Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

§ 20 ods.6: Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.


§ 20 ods.7: Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

§ 20 ods.8: Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Za čistenie komína a udržiavanie v dobrom technickom stave je zodpovedný vlastník.

Preto je potrebné, aby ste pravidelne zabezpečovali jeho čistenie. Vyhnete sa tak zbytočným problémom s komínom, ale najmä nebezpečenstvu vyhorenia sadzí či ich vznieteniu, ktoré môže mať za následok požiar domu.


Nerezový materiál, z ktorého sú vyrobené komínové vložky používané pri vložkovaní komína, aj trojvrstvový komín, je ľahší na údžbu. Sadze sa na ňom prichytávajú v menšej miere.

Potrebujete poradiť s údržbou a čistením komína, zavolajte nám na 0908 22 33 44 alebo napíšte na info@frezovanie-kominy.sk a my vám vaše otázky radi zodpovieme.

Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína


§ 21 ods.1: Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína sa musí vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu alebo zhotoviteľa komína. Ak v technickej dokumentácii nie sú určené lehoty a rozsah čistenia a kontroly komína, musí sa počas prevádzky samostatne stojaci komín čistiť a kontrolovať, ak prierez dymovej cesty pri päte komína je najviac 0,3 m2 , najmenej raz za

a) štyri mesiace, ak sú do samostatne stojaceho komí- na pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

b) šesť mesiacov, ak sú do samostatne stojaceho komí- na pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

c) dvanásť mesiacov, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.


§ 21 ods.2: Ak je na komínové teleso s prierezom dymovej cesty pri päte komína viac ako 0,3 m2 pripojený spotrebič na tuhé palivo alebo spotrebič na kvapalné palivo, čistí a kontroluje sa iba dymovod v lehotách, ktoré určí prevádzkovateľ.

Základné pojmy

• Spotrebič

Pod pojmom spotrebič podľa vyhlášky sa rozumie akýkoľvek palivový spotrebič vyhotovený podľa technickej normy alebo vyhotovený v stavbe, spaľujúci tuhé palivo (ďalej len „spotrebič na tuhé palivo“), spaľujúci kvapalné palivo (ďalej len „spotrebič na kvapalné palivo“), spaľujúci plynné palivo (ďalej len „spotrebič na plynné palivo“) na účel získania tepla alebo elektrotepelný spotrebič vyhotovený podľa technickej normy alebo vyhotovený v stavbe premieňajúci elektrickú energiu na účel získania tepla.

• Spotrebič s otvoreným ohniskom

Je to spotrebič na tuhé palivo, ktorý má prikladací otvor voľný bez dvierok alebo s dvierkami, ktoré treba manuálne zatvárať.

• Spotrebič s uzatvoreným ohniskom

Je to spotrebič na tuhé palivo, ktorý má prikladací otvor uzavretý samozatváracími dvierkami.

EMELKOM, s.r.o.

Bystrická cesta 25

03401 Ružomberok

 

E-mail: info@frezovanie-kominy.sk

Tel.č.: 0908 22 33 44

Máte akékoľvek otázky alebo si chcete objednať naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať.

OBHLIADKA KOMÍNA ZADARMO

Potrebujete komín opraviť alebo zrekonštruovať, avšak chcete sa predtým najprv poradiť?

Žiadny problém. Stačí nám zavolať a my vám radi poradíme. V prípade potreby prídeme na obhliadku priamo k vám vrámci celého Slovenska.

Po obhliadke vám komín namieru naceníme. Po obdržaní cenovej ponuky sa tak môžete rozhodnúť či vykonanie prác zveríte našej firme.

Nemusíte sa trápiť zdĺhavým hľadaním odpovedí na internete. Stačí nám zavolať a opýtať sa nás. Vrámci služieb vám ponúkame aj bezplatné poradenstvo.

Frézovanie komínov

Potrebujete opraviť alebo obnoviť váš starý komín?

Frézovanie komína je najpoužívanejší spôsob rekonštrukcie starého alebo nefunkčného komína.

Počas tohto procesu dochádza k opracovaniu vnútorných stien komína a odstráneniu dechtu a sadzí.

Vložkovanie komínov

Po vyfrézovaní komína sa následne vyvložkuje.

Dochádza k vytvoreniu ďalšej vrstvy v komíne (komín sa stáva dvojvrstvový).

Pri vyvložkovaní komína používame kvalitné certifikované komínové vložky vyrobené z žiaruvzdornej nereze.

Montáž a predaj trojvrstvových nerezových komínov

Potrebujete postaviť nový komín?

Veľmi obľúbeným riešením je stavba trojvrstvového nerezového komína.

Môžete ho viesť vnútrnom aj po fasáde domu.

Pre svoje vlastnosti je využívaný na miestach, kde nie je možné postaviť murovaný komín.

V našej ponuke máme kompletné komínové zostavy všetkých priemerov a pre akúkoľvek dĺžku komína.

Zabezpečíme aj montáž.

DOJAZD, NACENENIE, PORADENSTVO ZADARMO

Prídeme k vám po celom Slovensku.

Máte akékoľvek otázky alebo si chcete objednať naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať.