vyhlaska-mv-sr-c-401_2007-o-technickych-podmienkach-a-poziadavkach-na-protipoziarnu-bezpecnost-pri-instalacii-a-prevadzkovani-palivoveho-spotrebica

vyhláška mv sr c 401/2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pru inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča